Imprint

Goldschmiede & Kunstwerkstätte
der Schönstätter Marienbrüder GmbH

Höhrer Straße 80
D-56179 Vallendar

Phone: 0261-650840
Fax: 0261-650849

E-Mail: info@goldschmiede-schoenstatt.de

Managing director and responsible for contents of this web page:
Peter M. Dillinger, Rainer M. Gotter

Business type:
GmbH

Registered at:
Handelsregister

Listed in the Trade Registry:
Amtsgericht Koblenz

Commercial register number:
HRB 1163

Associated chamber:
Handwerkskammer Koblenz

Official Job Title:
Restaurator im Handwerk, Gold-und Silberschmieder Meister, Deutschland

Name of professional regulation and how to access them:
Handwerksordnung (BGB1, I, S. 3047) zuletzt geändert durch Artikel 1 (BGB1.2003.Tel I Nr. 66 S2934, ausgegeben zu Bonn 29.12.2003)

 

Beratung-Gestaltung-und-Realisierung   FB-Polaris

 

 

 

 

Disclaimer